Jesteś w: Start / Aktualności / Etykietowanie urządzeń – nowe przepisy

Etykietowanie urządzeń – nowe przepisy

Ustawa z dnia 14 września 2012 r. o obowiązkach w zakresie informowania o zużyciu energii przez produkty wykorzystujące energię ma za zadanie dostosowanie przepisów krajowych do obecnie obowiązujących wymagań w Unii Europejskiej.

Ustawa wprowadza obowiązek umieszczania informacji o zużyciu energii oraz innych zasobów przez produkty wykorzystujące energię nie tylko na etykietach, ale również we wszystkich materiałach promocyjnych. Pozwoli to konsumentom na podjęcie świadomej decyzji dotyczącej zakupu.

Obowiązki producentów
Ustawa nakłada na producentów oraz importerów obowiązek pełnego informowania konsumentów o efektywności energetycznej oferowanego sprzętu. Każdy produkt powinien być opatrzony etykietą określającą jego klasę energetyczną oraz informującą o innych ważnych parametrach (np. zużycie wody, emisja hałasu). Dane te powinny być opublikowane również w karcie produktu, w dokumentacji technicznej, a także we wszystkich materiałach promocyjnych (np. instrukcje, broszury, ulotki, katalogi, reklamy). Wzory etykiet oraz akty delegowane Komisji Europejskiej dostępne są na stronie Ministerstwa Gospodarki.

Odpowiedzialność
W celu przeciwdziałania wprowadzaniu do obrotu lub oddawaniu do użytku produktów do których nie dołączono etykiety lub informacje w niej zawarte są niezgodne z prawdą, powołano do życia system kontroli. Tworzą go wojewódzcy inspektorzy Inspekcji Handlowej oraz Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej. Dostawca, w celu umożliwienia dokonania oceny rzetelności informacji zamieszczonych na etykiecie i w karcie, jest obowiązany do sporządzenia dokumentacji technicznej produktu oraz przechowywania jej przez 5 lat od daty produkcji ostatniego egzemplarza.

Kary pieniężne
Za niewywiązanie się z obowiązków informacyjnych oraz utrudnianie lub uniemożliwianie kontroli grożą kary pieniężne w wysokości od 5-krotnego do 20-krotnego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego. Jeżeli zostaną stwierdzone nieprawidłowości, a kontrolowany nie przedstawi dowodów podjętych działań, organ kontrolujący może wydać decyzję:
1) nakazującą dystrybutorowi wstrzymanie sprzedaży,
2) nakazującą dostawcy wycofanie produktu z obrotu lub użytku,
3) zakazującą udostępniania produktu,
4) zakazującą reklamowania produktu.
W przypadku stwierdzenia, że produkt nie spełnia wymagań określonych w etykiecie lub w karcie, opłaty za badania kontrolne ponosi dostawca. Opłaty te stanowią dochód budżetu państwa.

 


źródło: Ustawa z dnia 14 września 2012 r. o obowiązkach w zakresie informowania o zużyciu energii przez produkty wykorzystujące energię ; http://uokik.gov.pl/

This is WhiteBlack Plone Theme