Jesteś w: Start / Zasoby / Poradniki / Praktyczne aspekty planowania energetycznego w gminach

Praktyczne aspekty planowania energetycznego w gminach

Zespół autorski pod merytorycznym kierownictwem Sławomira Pasierba: Szymon Liszka, Michał Pyka. © FEWE 2010

Ustawa Prawo energetyczne nakłada na gminy obowiązek planowania i organizacji zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe na obszarze gminy i określa dwa rodzaje dokumentów planistycznych:

  • projekty założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe
  • plany zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe.


Dokumenty te powinny być zgodne z założeniami polityki energetycznej państwa, miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego albo ustaleniami zapisanymi w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy oraz spełniać wymogi ochrony środowiska. Publikacja zawiera m.in. identyfikację problemów oraz metodologię tworzenia „Planów założeń...” oraz informację co należy zrobić zanim gmina zacznie planowanie energetyczne. W poradniku zostało wykorzystane FEWE w zakresie planowania energetycznego (ponad 60 wykonanych projektów założeń i projektów planów). 

This is WhiteBlack Plone Theme